ทัวร์หลีเป๊ะจากเชียงราย
เชียงราย-หาดใหญ่ มีทัวร์เกาะหลีเป๊ะ จากเรา เที่ยวสนุกทัวร์บินตรงจากเชียงรายสู่ เกาะหลีเป๊ะ เนื่องจากมีสายการบินแอร์เอเซีย บินตรงจากเชียงรายมายังสนามบินหาดใหญ่ ทำให้เราสามารถตอบสนองลูกค้าของเราที่อยู่เชียงราย ที่มีความประสงค์จะเดินทางมาเที่ยวหลีเป๊ะได้ดีขึ้น และราคาถูกมากขึ้น กับบริการที่ดีเหมือนเดิม ท่านสามารถติดตามเราได้ทางสื่อเว็บไซต์ของเราที่มีอยู่ทั่วๆ ไป ครับ หรือ สอบถามเบอร์ตรงสำนักงานที่ 085 384 0228 // 075 502 938
รหัสทัวร์ CR1 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
เชียงราย – หาดใหญ่ -หลีเป๊ะ
วันแรก
เชียงราย– หาดใหญ่ – สตูล - เกาะหลีเป๊ะ
07.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินเชียงราย เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าที่ เที่ยวสนุกทัวร์ฯ หรือ www.ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com อำนวยความสะดวก ในการเช็คอิน และจัดการสัมภาระ
08.45 น.
นำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ โดยสารการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่
10.35 น.
เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่   เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์ท้องถิ่นรอรับคณะ จากนั้นนำท่านเดินทางไปท่าเรือ ปากบารา จ.สตูล
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันแบบ เซ็ตโต๊ะ
13.30 น.
ลงเรือสปีดโบ๊ทเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะสัมผัสกับบรรยากาศกลางทะเลอันดามัน เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพระหว่างการเดินทาง
บ่าย
เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนใช้เวลาส่วนตัวกับการทำ กิจกรรมริมชายหาด ผ่อนคลายทั้งกายและใจไปกับสายลมและแสงแดดที่กระทบเกลียวคลื่นของฟากฟ้า
และทะเลอันดามัน ทีมงาน เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ตั้งโต๊ะบริการสมาชิกทุกท่าน
ณ ริมชายหาดด้วย ขนมขบเคี้ยวและน้ำดื่ม
ไม่แน่ใจว่ามีงานเลี้ยงหรือกิจกรรมอะไรไหมค่ะ ยังไม่รวมกรณีจัดกิจกรรมตรงนี้
ค่ำ
อาหารค่ำที่รีสอร์ท
พักผ่อนตามอัธยาศัย ... ราตรีสวัสดิ์ วารินทร์บีชรีสอร์ท ห้องแอร์แสตนดาร์ด
วันที่สอง
เกาะหลีเป๊ะ– เกาะอาดังราวี - หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะหินงาม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทจากนั้นอิสระ กับการเล่นน้ำชายหาด
08.00
นำท่านสัมผัสความตื่นเต้น และความประทับใจ ดูปะการัง โซนในอย่างจุใจ ใช้เรือหางยาวเหมาลำส่วนตัว 2 ลำนำเที่ยวทะเลสตูล
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันที่ชายหาด แบบปิกนิค
บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหนาชายหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด จากนั้นนำคณะ ดำน้ำดูปะการังต่อ ณ จุดดำน้ำอ่าวสอง ณ เกาะอาดัง
หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง และนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม หลังจากนั้นนำท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ณ ร่องน้ำจาบัง
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก วารินทร์บีชรีสอร์ท ห้องแอร์แสตนดาร์ด
ค่ำ
อาหารค่ำที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ... ราตรีสวัสดิ์
วันที่สาม
เกาะหลีเป๊ะ – สตูล – หาดใหญ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท...หลังอาหารชมความงามของเกาะหลีเป๊ะ
09.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล
10.30 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา จ.สตูล
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่ ตัวเมืองหาดใหญ่
นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง ตลาดของฝากขนาดใหญ่ ของ อ.หาดใหญ่
จากนั้น นำท่านสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรสร้างด้วยหินหยกขาว ประดิษฐานบนเขา คอหงส์ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
16.00 น.
นำท่านเดินเข้าที่พัก VL Hatyai
17.30 น.
รับประทานอาหารค่ำที่ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่สี่
หาดใหญ่      -   เชียงราย
04.00 น.
อรุณสวัสดิ์ คณะพร้อมกันที่ Lobby
05.00 น.
นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่หัวหน้าทัวร์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวก
06.00 น.
เหิรฟ้าสู่ เชียงรายโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่
08.15น.
เดินทางถึงสนามบินเชียงรายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
ราคา/ ท่าน
จำนวนผู้เดินทาง
สอบถาม
พักเดี่ยว  จ่ายเพิ่ม
สอบถาม
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
  1. ค่ารถตู้รับ – ส่ง ตลอดการเดินทาง
  2. ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน/ห้อง)
  3. ค่าอาหารตามระบุในรายการ 
  4. ค่าเรือสปีดโบ้ทเดินทางไป-กลับ
  5. เรือไปดำน้ำดำชมปะการัง
  6. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ผู้ชำนาญการ และมีจรรยาบรรณ
  7. ประกันชีวิตรายบุคคล วงเงิน ท่านละ1,000,000 บาท อุบัติเหตุ ท่านละ 500,000 บาท
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
  1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (หากท่านต้องการใบเสร็จจากบริษัท)
กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่ม จากหาดใหญ่
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  |  แพคเกจหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน วิ่งตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีเลยครับ 
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน 
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้ง :: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955
ติดตาม :: ADD ID Line ที่ : maiteawsanook (เบอร์นี้ใช้ไลน์ 093 657 7766)
|| FB : เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล หรือ ทัวร์เกาะลังกาวี ดอทคอม || YouTube ช่อง : เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ||
ทัวร์หลีเป๊ะจากเชียงราย