มาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ กันเถอะครับ หากท่านมีเวลา และมีพาสปอร์ท เที่ยวสนุกทัวร์ขอแนะนำ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ + ไปดที่ยวเกาะลังกาวี ด้วย แบบ 3 วัน 2 คืน เราเป็นผู้นำในเรื่องทัวร์หลีเป๊ะ+ ลังกาวี ตัวจริง ดูได้จากสื่อที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลีเป๊ะ บวกเกาะลังกาวี ดูโปรแกรมทัวร์ตัวนี้นะครับ เราจัดให้ท่านได้เลยครับ
ทัวร์หลีเป๊ะ+เกาะลังกาวี (กำหนดการเดินทาง)
วันแรก สนามบินหาดใหญ่  -  ท่าเรือปากบารา -  เกาะไข่  -  เกาะหลีเป๊ะ
08.00 น. เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ สนามบินหาดใหญ่ จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล
10.00 น. นำคณะเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่านได้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนลงเรือ
11.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางลงเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะเป็น
เกาะที่เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวเมื่อมาท่องเที่ยวทะเลสตูล ที่นี่มีน้ำทะเลที่สวยงาม ชายหาดที่ขาวละเอียด เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (1) แบบกล่อง+น้ำดื่มและของว่างตลอดการเดินทาง
ช่วงบ่าย นำคณะไปดำน้ำตื้น ดูปะกำรัง ณ จุดต่าง ๆ เช่น
-อ่าวตะหลัง
-เกาะอำดัง
- เกาะกระ
-อ่าวแม่หม้าย
-กองหินขาว
- หาดทรายดูด -อ่าวประมง
เย็น ได้เวลาอันเหมาะสมนำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ เกาะหลีเป๊ะ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)
พัก
Andaman Resort Koh Lipe     อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง
หลีเป๊ะ–ท่าเรือปากบารา–ท่าเรือตำมะลัง–ลังกาวี–สุสานพระนางมัสสุหรี–พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
09.30 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.
11.00 น.
คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นมัคคุเทศก์ นำคณะเดินทางต่อสู่ ท่าเรือตำมะลัง สตูล
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4)
13.00 น.
นำท่านเดินทางถึง ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล  ให้ท่านได้มีเวลาในการแลกเงินมาเลเซียก่อนลงเรือ
13.30 น.
นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่านั่งเรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
14.30 น.
ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม
สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ  (5)  ณ  ภัตตาคาร   จากนั่นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พัก
BAHAGIA  HOTEL  LUNGKAWI     อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
เคเบิ้ลคาร์ – ช้อปปิ้งย่านตลาดกัวฮ์ – นกอินทรีย์ – ท่าเรือตำมะลัง – สนามบินหาดใหญ่  
07.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.00 น.
จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clngcang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม
จากนั้นนำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ ตลาดกัวฮ์  ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
11.00 น.
จากนั่นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ ดาตารันลัง พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30 น.
นำคณะเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตำมะลัง โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
13.30 น.
นำคณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
14.30 น.
จากนั่นนำคณะท่านเดินทางไปยังสนามบินหาดใหญ่
16.30 น.
นำคณะเดินถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ
จำนวนผู้ร่วมเดินทาง
ราคาเริ่มต้นจากสนามบิน / ท่าน
ราคาผู้ใหญ่ ( พักห้องละ 2 ท่าน )
สอบถาม
อัตราค่าบริการนี้รวม  
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ รับ – ส่ง ( ตามรายการนำเที่ยวที่ระบุ )
 2. ค่าเรือจอยสบีทโบ้ทเดินทางจาก ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา
 3. ค่าเรือหางยาวนำเที่ยว ดำน้ำชมปะการัง ตามเกาะต่าง ตามรายกรนำเที่ยวที่ระบุ
 4. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำชมปะการัง
 5. ค่ารถตู้มาเลเซียปรับอากาศที่ใช้บนเกาะลังกาวี
 6. ค่าเรือจอยเฟอร์รี่ปรับอากาศ เดินทางสู่เกาะลังกาวี
 7. ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 8. ค่าอาหาร 7 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
 9. ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
 10. ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
 11. ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท
 12. ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  กรณีต้องการใบเสร็จ
 3. ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
กลับไปหน้าแรก
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ไปเกาะหลีเป๊ะ
มัสยิดมำบังสตูล
คฤหาสน์กูเด็น
เขาโต๊ะพญาวัง
วัดชนาธิปเฉลิม
หาดสันหลังมังกร
เขาโต๊ะพญาวัง
แหลมตันหยงโป
ถ้ำลอดปูยู
เกาะตะรุเตา
เกาะไข่
เกาะอาดัง
บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย

ต้องการดู โปรโมชั่นทัวร์ และส่วนลด ปัจจุบัน คลิกตรงนี้ครับ
แพคเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี เริ่ม จากหาดใหญ่
ทัวร์หลีเป๊ะ ลังกาวี 2 วัน 1 คืน  |  แพคเกจหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี 3 วัน 2 คืน วิ่งตรงจากหลีเป๊ะไปลังกาวีเลยครับ 
เที่ยวหลีเป๊ะ ลังกาวี กรณีลูกค้าอยู่เชียงราย ::
รหัสทัวร์ CR1 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ CR2 :: ทัวร์เชียงราย หลีเป๊ะ 5 วัน 4 คืน เที่ยวครบสตูล เกาะหลีเป๊ะ หาดใหญ่ สงขลา ราคาถูกที่สุด
โปรแกรมทัวร์สตูล สตูลวันเดอร์แลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์
รหัสทัวร์ :: SATUN WL1
ทัวร์ลังกาวี สันหลังมังกร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ :: SATUN WL2
ทัวร์หลีเป๊ะ ถ้ำภูผาเพชร 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์:: SATUN WL3
เที่ยวหลีเป๊ะ ถ้ำเลสเตโกดอน 3 วัน 2 คืน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน
โปรแกรมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน
เที่ยวครบ เกาะตะรุเตา เกาะไข่  เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะอาดัง ราวี เกาะหลีเป๊ะ สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ลังกาวี ช้อปปิ้งลังกาวี
ราคา :  สอบถาม
รวมอาหาร :  7 มื้อ
ฟรี : รถรับ และ ส่ง จากสนามบิน

กัลปังหา ปะการังแสนสวย

ปะการังเจ็ดสี ที่ร่องน้ำจาบัง

เกาะไข่ ซุ่มประตูหินธรรมชาติ

ควงไฟหน้าร้านเร็คเก้บาที่หลีเป๊ะ

ดอกไม้ทะเลที่อยู่ของปลากาตูน

ปะการังชายผ้าที่เกาะหินงาม

บ้านของพระนางมัสสุหรี

ถ่ายรูปที่ฉานบ้านของครอบครัวพระนางมัสสุหรีในอดีต ผู้สร้างตำนาน และสาปแช่งเกาะลังกาวีไม่ให้มีความเจริญถึง 7 ชั่วอายุคน

ถ่ายรูปที่บ้านของพระนางหลือดขาว

หน้าพิพิธภัณฑ์ พระนางมัสสุหรี

ล่องเรือชมนกอินทรีย์ตัวเป็นๆ ที่คลองคิลิม

สัมผัสหาดทรายดำแห่ง เกาะลังกาวี
เกาะหินงาม
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอาดัง เป็นเกาะขนาดเล็ก บนชายหาดมีก้อนหินสีดำรูปร่างต่างๆ มีลักษณะกลมเกลี้ยงสวดลายสวยงามเมื่อถูกน้ำจะเป็นสีมัน แวววาว งดงามบนเกาะมีป้ายเตือนเกี่ยวกับคำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตา ผู้ใดบังอาจเก็บหินงามจากเกาะนี้ไป ผู้นั้นจะถึงซึ่งความหายนะนานานับประการ
เกาะยาง
หรือ เกาะต๊ะ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ไม่ไกลจากเกาะอาดัง น้ำทะเลใสและมีแหล่งปะการังแข็ง เช่น ปะการังหัวผักกาด ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง บนเกาะมีชายหาดขนาดเล็กที่มีทรายขาวละเอียด
กองหินจาบัง หรือ ร่องน้ำจาบัง
เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังที่สำคัญของทะเลสตูล ทั้งการดำผิวน้ำ และดำน้ำลึก กองหินใต้ทะเลมีบริเวณกว้างและเต็มไปด้วย
ปะการังอ่อนหลากสี ดอกไม้ทะเล และฝูงปลาสวยงาม แม้ระดับน้ำทะเลจะลึกแต่ก็สามารถดำผิวน้ำดูปะการังได้
เกาะดง
เป็นเกาะที่อยู่นอกสุดของหมู่เกาะอาดัง ราวี เป็นแหล่งปะการังน้ำตื้น และปะการังน้ำลึก เกาะดงยังมีเกาะบริวารอยู่โดยรอบราว 4-5 เกาะ โดยมีเกาะหินซ้อนที่มีลักษณะโดดเด่น
เหมือนก้อนหินที่วางซ้อนกันเป็นชั่นๆ
ถนนคนเดินที่เกาะหลีเป๊ะ
เป็นจุดที่คึกคักที่สุดของเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้า และร้านอาหารซีฟู๊ตที่มีให้ท่านเลือกทาน
หลากหลายมากทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ และแบบเซ็นโต๊ะปกติ ท่านที่มาที่ถนนคนเดินที่หลีเป๊ะ ไม่ควรลืม ชิมโรตีและชาชักสูตรสตูลแท้ๆ ครับ
หาดซันเซ็ต
เป็นจุดที่รวมตัวกันของนักท่องเที่ยวเพื่อมา
ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นบนเกาะหลีเป๊ะ หาดซันเซ็ตแน่นอนว่าต้องอยู่ด้านทิศตะวันตก
ของเกาะหลีเป๊ะ บริเวณใกล้เคียรมีรีสอร์ทให้ท่านได้เลือก
พักหลายแบบและหลายราคาครับ
ทะเลบัน
ตั้งอยู่ที่บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน มีเนื้อที่
122,500 ไร่ ทะเลบัน เกิดจากการยุบตัวของพื้นดินระหว่างเขาจีนและเขามดแดง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 63,350 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น นอกจากนี้ยังมีสัตว์ต่างๆ เช่น เลียงผา ช้าง สมเสร็จ หมู่ป่า ลิง ชะนี และเขียดว๊าก (หมาน้ำ) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งบึงทะเลบัน รูปร่างคล้ายกบและคางคก แต่มีหาง ส่งเสียงร้องคล้ายลูกสุนัข จะมีชุกชุมตามริมบึงโดยเฉพาะในฤดูฝน สำหรับผู้ชื่นชมการดูนกก้ไม่ควรพลาด เพราะมีนกหลายชนิดให้ดู เช่น นกแอ่นฟ้าเคราขาว นกปลอดคอลาย นกกางเขนน้ำหลังแดง นกหัวขวาน เป็นต้น
ตลาดชายแดนไทยมาเลเซีย
คนไทยเรียกกันว่าตลาดนัดวังประจัน คนมาเลเซียเรีกว่าตลาดนัดวังเกรียน เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมื้อการเกษตร เครื่องใช้ภายในบ้าน ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ น้ำมัน หอม กระเทียม อาหารทะเลแห้งและอื่นๆ อีกมากมาย เปิดตั้งแต่ 07.00-18.00 น. โดนเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์จะมีความ
คึกคักเป็นพิเศษ
บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย
ตั้งอยู่ที่บ้านโตนปาหนัน หมู่4 ตำบลทุ่งนุ้ย เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทาง อบจ.สตูล ได้ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบและมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกมากมาย อาทิ บ่อน้ำร้อนแยกชายหญิง บ่อแช่เท้ารวม ล็อกเกอร์เก็บสัมภาระ ทางลาดสำหรับผู้พิการ ศาลาพักผ่อนหย่อนใจ ป้ายบอกทาง และซุ้มประตูสวยงาม
วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวนอุทยาน
โดยกรมป่าไม้เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2539 เป็นเขตที่มีฝนตกชุกค่อนข้างสม่ำเสมอทำให้เกิด
ป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ภายในวนอุทยานสามารถ
เที่ยวชมน้ำตกที่มีความสวยงามประกอบด้วย 3 ชั้น ชั้นแรกได้แก่ น้ำตกโตนต่ำ ชั้นที่สองได้แก่ น้ำตกสายฝน ชั้นที่สามได้แก่น้ำตกสอยดาว
น้ำตกปาหนัน 
ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ้งนุ้ย มีต้นน้ำมาจากภูเจากะหมิงธรรมชาติรอบๆ น้ำตกยังสมบูรณ์ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี บริเวณน้ำตกมีการสร้างเขื่อนผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าขนาดย่อม
พิพิธภัณธ์พื้นบ้านละงู
อยู่ตรงข้ามวัดอาทรรังสฤษฎิ์ ถนนละงู-ฉลุง ตัวอาคารมีสองชั้น ชั้นล่างจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือท้องถิ่นและขนม ชั้นบนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ มีของจำพวกเครื่องทองเหลือง เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเงิน เตารีด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ กระเบื้องเคลือบ เครื่องแก้ว เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องจักรสาน นาฬิกา พัดลม ซึ่งเป็นของสะสมของคุณชัยวัฒน์ ไชยกุล ปิดให้เข้าชมเฉพาะวันจันทร์ และ วันอังคาร
เกาะเภตรา
ตั้งอยู่บริเวณอ่าวนุ่นลักษณะเป็นหาดโค้งว่าว
เข้าไปในแผ่นดินเป็นแนวยาว บริเวณโดยรอบมีธรรมชาติบรรยากาศที่เงียบสงบ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บานพัก และสถานที่ตั้งเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
มีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญคือ สะพานข้ามกาลเวลา เป็นสะพานเดินเท้าเลียบเขาริมทะเล ท่านจะได้สัมผัสหิน 2 ยุค คือ หินทรายสีแดงยุคแคมเบรียน ที่มีอายุ 541-485 ล้านปี และหินปูนยุคออร์โดวิเชียนอายุประมาณ 485-444 ล้านปี
สะพานข้ามกาลเวลาเริ่มจากที่ทำกาล
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราเลียบไปตาม
ชายฝั่งหน้าผาชันด้านตะวันออกแล้วโค้งไป
ทางตะวันตกผ่านเขตข้ามกาลเวลาเลียบ
ชายฝั่งไปทางด้านตะวันตกของเขาโต๊ะหงาย บริเวณหน้าผาเขตข้ามกาลเวลามีหิน
ปูนยุคออร์โดวิเ๙ียนที่ชั้นบนและหินทรายสีแดง
ยุคแคมเบรียน (กลุ่มหินตะรุเตา) อยู่ด้านล่าง
เกาะลิดีเล็ก
อยู่ห่างจากอ่าวนุ่นประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากท่าเรือปากบาราประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ บนเกาะมีชายหาดทรายขาว น้ำใสเหมาะจะเล่นน้ำพักผ่อน ด้านข้างของเกาะมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์
มีสัตว์น้ำหลายชนิดอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวที่จะพักบนเกาะต้องนำเต็นท์
และอาหารมาเอง เพราะยังไม่มีร้านอาหารมาเปิดให้บริการ ส่วนเกาะลิดีใหญ่ เป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่น
เกาะบุโหลน
เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสวยเล่นน้ำได้ ยามค่ำคืนบริเวณชายหาดมีปูเสฉวน ปูลม ให้ดู และยังเป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจุดหนึ่งด้วย นอกจากนี้บริเวณใกล้ๆ เกาะบุโหลนมีเกาะเล็กเกาะน้อย เป็นจุดดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกกระจายอยู่หลายเกาะ
หาดราไว
ตั้งอยู่ที่หมู่2 และ หมู่ 4 ตำบลขอนคลาน เข้าตรงทางแยกบ้านวังตง ชายหาดมีต้นสนอยู่ตลอดแนวชายหาด มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสำหรับตั้งค่ายพักแรม
น้ำตกวังสายทอง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำผุด ริมถนนสายทุ่งนางแก้ว-วังสายทอง สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น้ำตกวังสายทองเกิดจากการทะลักของน้ำ
ถ้ำใต้ภูเขา ไหลออกมาตามช่องเขาลงสู่แอ่งน้ำต่างๆ ที่รองรับด้านล่างลักษณะเป็นชั้นๆ จุดเด่นของน้ำตกคือ มีพื้นดินเป็นหินปนทราย บริเวณก้อนหินจะไม่เกิดตะไคร่น้ำ
จับความงามของน้ำตกวังสายทองจึงอย
ู่ที่แอ่งน้ำแต่ละชั้นลดหลั่นกันลงมาจาก
ชั้นบนสุดถึงต่ำสุดคล้ายดอกบัว คือ ส่วนบนจะแคบ ส่วนข้างล่างจะกว้างออก แต่ละชั้นเดินข้ามไปมาได้ง่าย รอบๆ น้ำตกมีต้นไม้ใหญ่น้อยช่วยให้บรรยากาศร่มรื่น
ล่องแก่งวังสายทอง
คลองลำโลน เป็นเส้นทางล่องแก่ง มีสายน้ำที่ใสและเย็นฉ่ำ ธรรมชาติสองฝั่งคลองที่สมบูรณ์ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
ถ้ำเจ็ดคต
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบผจญภัยด้วยการพายเรือลอด
ถ้ำไปตามธารน้ำใต้ภูเขาที่คดเคี้ยว ถึงเจ็ดโค้ง เจ็ดคต งดงามด้วยหินงอกหินย้อยและ
หาดทรายขาวระยิบระยับภายในถ้ำบริเวณ
มุมที่คดเคี้ยวคล้ายกับเพชรที่โปรยไว้ที่หาดทราย ตลอดเส้นทางมีลมพัดเบาๆ อากาศเย็นสบาย ไม่อับชื้น ถ้ำเจ็ดคตปากถ้ำอยู่อำเภอมะนัง ส่วนหลังถ้ำอยู่อำเภอละงู การมาเที่ยวถ้ำเจ็ดคต จึงได้ชื่อว่า พายเรือลอดถ้ำข้าม 2 อำเภอ
ถ้ำภูผาเพชร
เป็นถ้ำขนาดใหญ่กลางขุนเขา ตระการตาไปด้วยหินงอกหินย้อยน้อยใหญ่ ส่งประกายระยิบระยับเหมือนประดับด้วยเพชร แบ่งเป็นห้องต่างๆ  กว่า 20 ห้อง เช่น ห้องม่านเพชร ห้องปะการัง ห้องพญานาค ห้องลานเพลิน กลางถ้ำเป็นลานกว้างมีประติมากรรม
โดมหินงอกขนาดใหญ่เป็นจุดเด่น ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของถ้ำภูผาเพชร คือ ลานแสงมรกต ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปด้านในสุดของถ้ำจะมี
ช่องแสงสาดส่องเข้ามากระทบกับก้อน
หินก้อนใหญ่ตรงกลางห้อง จนทำให้บริเวณนั้นกลายเป็นลานสีเขียวมรกต
ภายในถ้ำจะมีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และทางเดินไม้สะดวกสะบาย และพร้อมด้วยผู้นไทางในการเข้าชมถ้ำด้วยครับ
ถ้ำเลสเตโกดอน
ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ้งหว้า เป็นถ้ำน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร งดงามไปด้วยหินงอกหินย้อย ผสมกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับซากฟอสซิลดึกดำบรรพ์ต่างๆ ทำให้การท่องเที่ยวถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน การท่องเที่ยวภายในถ้ำเลสเตโกดอนจะต้อง
นั่งเรือแคนูเข้าไปในถ้ำ โดยจุดขึ้นเรือจะอยู่บริเวณบ้านคีรีวง เรือแคนูลำหนึ่งบรรทุกได้ 3 คน คือ นักท่องเที่ยว 2 คน และนายท้ายเรือ 1 คืน ที่เป็นทั้งฝีพาย และไกด์คอยให้ข้อมูลต่างๆกับนักท่องเที่ยว ภายในมีอากาศโปร่ง สบาย มีช่องอากาศเข้าเป็นระยะๆ สายน้ำที่ไหลสู่ภายในด้านหนึ่งไหลมาจากเทือกเขาบรรทัด ส่วนอีกด้านหนึ่งเข้ามาจากทะเลตามน้ำขึ้นน้ำลง
หินงอกหินย้อยตามเพดานถ้ำและผนังถ้ำ มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หลากหลายลักษณะตามแต่จินตนาการ ช่วงบริเวณกลางถ้ำ เป็นจุดที่พบฟอสซิลฟันกรามของช้างสเตโกดอน และซอสซิลหรือช้างดึกดำบรรพ์สัตว์โบราณ ส่วนบริเวณปากถ้ำที่เชื่อมต่อกับป่าชายเลนม
ีความพิเศษตรงที่มีลักษณะคล้ายรูปหัวใจ
หากน้ำลดลงมากๆ และเรืออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะเห็น
ปากถ้ำเป็นรูปหัวใจชัดเจน จนพูดกันว่าต้องมาตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์ กันเลยทีเดียว จากปากถ้ำตรงนี้เราต้อง
เปลี่ยนจากเรือแคนู
เป็นเรือหางยาวเพื่อล่องต่อไปยังคลองวังกล้วย
ผ่านป่าชายเลนและออกสู่ทะเลไปขึ้นที่ท่าอ้อย ซึ่งเป็นคนละจุดกับตอนลงเรือ
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของที่ทำการ อบต.ทุ้งหว้า เป็นที่เก็บรักษาฟอสซิลที่พบในท้องที่ อ.ทุ้งหว้า และในจังหวัดสตูล ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มาเยือนสตูลถึง 4 ครั้ง รวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับช้างต้นคู่
พระบารมีของพระเจ้าอยู่หัว ประวัติความเป็นมาของอำเภอทุ้งหว้าพื้น
ที่จัดแสดงเกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์โดยเริ่ม
จากการจัดแสดงขวานหินของมนุษย์โบราณ เรื่องเกี่ยวกับช้างดึกดำบรรพ์
ในประเทศไทยและช้างดึกดำบรรพ์ที่พบในสตูล ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้บงบอกยังทำให้เรารู้ว่าที่ จังหวัดสตูล นั้นเป็นแหล่งที่พบซากดึกดำบรรพ์ในยุคแรกๆ ของสิ่งมีชีวิต คือ มหายุคพาลีโอโซอิก ในราว 542-251 ล้านปี ในมหายุคนี้เราได้พบซากดึกดำบรรพ์ครบทั้ง 6 ยุค ได้แก่ ยุคแคมเบรียน ยุคออร์โดวินเซียน ยุคไซลูเรียน ยุคดีโวเนียน ยุคคาร์บอนิเฟอรัส และยุคเพอร์เมียน ซึ่งก็พบทั้งสาหร่ายทะเลดึกดำบรรพ์ แมงดาทะเลดึกดำบรรพ์ หอยทะเลดึกดำบรรพ์ ปลาหมึกทะเลดึกดำบรรพ์ ซึ่งมีการจัดแสดงตัวอย่างในแต่ละยุค
ให้ชมครบทั้ง 6 ยุค รวมไปถึงฟอสซิสกรามช้างสเตโกดอน
และฟอสซิลกระดูกฟันของแรด
น้ำตกธารปลิว
ตั้งอยู่ที่หมู่7 ตำบลทุ่งหว้า เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำเกิดจากเขาลุงเครอะ ในเขตจังหวัดตรัง-สตูล มี 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร รอบๆ บริเวณร่มรื่นไปด้วยพรรณไม้หลากหลาย
ที่พักบนเกาะบุโหลน
ชาวเลโฮมสเตย์
บุโหลนวิวพอย์ทรีสอร์ท
บุโหลนฮิลล์รีสอร์ท
บุโหลนรีสอร์ท (โบโลเน่)
โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน
แพนแซนด์รีสอร์ท
พังกาเบย์รีสอร์ท
จังเกิ้ลฮัท
เจี๊ยบรีสอร์ท
มารีน่ารีสอร์ท
บ้านสุไลดาบังกะโล
Saleena Resort
ที่พักในเมืองสตูล
โรงแรมสินเกียรติธานี
โรงแรมสินเกียรติบุรี
สตูลรีสอร์ท
โรงแรมสตูลธานี
บันดาฮารีรีสอร์ท
โรงแรมพินาเคิลวังใหม่สตูล
โรสอินรีสอร์ท
รอยัลเกสต์เฮ้าส์
โรงแรมอุดมสุข
โรงแรมเหรียญทอง
สตาร์รินทร์รีสอร์ท
สตาร์เฮ้าส์
นกน้ำรีสอร์ท
ปาล์มรีสอร์ท
เดอะกรีมรีสอร์ท
ริมน้ำริเวอร์เฮาส์
พิพัฒน์รีสอร์ท
ดาริ่งเกสต์เฮ้าส์
บ้านสวนรีสอร์ท
ลมเลรีสอร์ท
ดีดีรีสอร์ท
เพ็ญทิพย์รีสอร์ท
ชนาธิปแกรนด์รีสอร์ท
แพรวแพรวรีสอร์ท
สุดยอดรีสอร์ท
บีบีการ์เด้นส์อินน์
มายเฮ้าส์บังกาโล
ที่พักในละงู
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (อ่าวนุ่น)

บารารีสอร์ท
แกรนด์อันดามันรีสอร์ท
ลากูน่ารีสอร์ท
ไดมอนด์บีชรีสอร์ท
เบสท์เฮาส์รีสอร์ท
ปะการังรีสอร์ท
ปากน้ำรีสอร์ท
สวนสนบังกาโล
แกรนด์วิลล่ารีสอร์ท
ทรายแก้วรีสอร์ท
พรอารีย์รีสอร์ท
กระโจมทรายรีสอร์ท
เกาะกลางการ์เด้นวิวเกสต์เฮาส์
ลังกาบีชรีสอร์ท
ซีไซด์โฮมรีสอร์ท
มารีน่าบังกะโล
เลคเทอเรสท์รีสอร์ท
เดอะเลควิวรีสอร์ท ปากบารา
โอเอซิสรีสอร์ท
ไอธารารีสอร์ท
เฟื่องฟ้าบังกะโล
เจเจเกสต์เฮ้าส์
พฤกษารีสอร์ท
ดาหลาเดอะรีสอร์ท
สารภีรีสอร์ท
ฟาร์มสุขรีสอร์ท
โรงแรมศรีละงู
ละงูภูผารีสอร์ท
โรงแรมหว่าฮั้น
ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ
บ้านกษิรินทร์รีสอร์ท1
บ้านกษิรินทร์รีสอร์ท2
ไทยฮัทรีสอร์ท
รีชชี่เฮ้าส์
เซเรเน่รีสอร์ท
Serendipity Resort
ออสซินรีสอร์ท
โบนัสรีสอร์ท
ฮาร์โมนี่
สนมบีชรีสอร์ท
ดีซีรีสอร์ท
บันดาหยารีสอร์ท
บาราคูดารีสอร์ท
บุหงารีสอร์ท
วารินทร์บีชรีสอร์ท
สิตาบีชรีสอร์ทแอนด์สปา
ดาหยารีสอร์ท
พัทยาสองรีสอร์ท
พิงค์รีสอร์ท
มูนไลท์รีสอร์ท
มะลิรีสอร์ท
ซีทัสรีสอร์ท
ซีไซด์รีสอร์ท
กรีนวิววิลเลจ
บลูไทรบ์การ์เด้นท์บีช
เมาท์เท่นรีสอร์ท
อันดามันรีสอร์ท
หลีเป๊ะพาวเวอร์บีชรีสอร์ท
กิบซี่รีสอร์ท
หลีเป๊ะบีชรีสอร์ท
วารินทร์วิลเลจ
ฟอร์ร่าแบบบูรีสอร์ท
โคโค่บังกะโล
แคสเทวย์บีชรีสอร์ท
บ้านเกตรี
เที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สินค้า OTOP คุณภาพดี มีโฮมสเตย์ชุมชน ตำบลเกตรี อำเภอเมือง
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ
เยี่ยมค่ายมวยเยาวชน ชมคนรำรองแง็ง อาหารทะเล แปรรูปไม่แพง เล่นพายแข่งเรือคายัค ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า
บ้านควนโพธิ์
อุทยานนกน้ำ ทำนาอินทรีย์ ผลิตแก๊ส ชีวภาพ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอ
ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ
ไอดีลลิคคอนเซปต์รีสอร์ท
อันดารีสอร์ท
วิวพอยท์รีสอร์ท
สนามซันไรส์บีชรีสอร์ท
เดอะรีฟเกาะหลีเป๊ะ
วาปีรีสอร์ท
เบลล่าวิสต้าบีชรีสอร์ท
เอสเตอร์
พาราไดซ์คอจเทจรีสอร์ท
แจ็คจังเกิล
บิลล่าบีชรีสอร์ท
Pooh Bungalow
คาเฟ่หลีเป๊ะแอนด์รีสอร์ท
เดอะบรีซหลีเป๊ะ
ซีโลนบีชบังกะโล
สวรรค์รีสอร์ท
อาดังซีอีโครีสอร์ท
ปิติอุซัสบีชรีสอร์ท
อากีร่าหลีเป๊ะรีสอร์ท
ภูริตารีสอร์ท
ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ
มาม่ารีสอร์ท
ศลิษารีสอร์ท
ปาล์มอินน์หลีเป๊ะ
บ้านอาทิมา
เดอะกรีนรีสอร์ทหลีเป๊ะ
เกาะเกสท์เฮ้าส์
สตูลไดฟ์รีสอร์ท
หลีเป๊ะวิลเลจ
เดอะบ๊อกหลีเป๊ะรีสอร์ท
ร้านอาหารในละงู
ร้านไดมอนดืบีช
ร้านในฝันเบเกอรี่
ร้านเอ็นเอฟเบเกอรี่แอนด์คอฟฟี่สวีท
ร้านแอนชาชัก
ร้านอาหารกระโจมทราย
ร้านกัวลาบาราซีฟู้ต
ร้านนาวาซีฟู้ต
ร้านข้าวแกงจ๊ะสุ
ร้านฉู
ร้านฟ้าใส
ร้านอาหารทางเลือกปากบารา
ร้านข้าวยำใต้ต้นมะขาม
ร้านบังวรท่าเรือปากบารา
ร้านภูตะวันปากบารา
บ้านบ่อเจ็ดลูก
เยี่ยมถ้ำฤาษี เยือนถ้ำเสือสิ้นลาย ย้อนชมวีถีชาวประมง ยลเกาะเขาใหญ่ ตำบลปากน้ำอำเภอละงู
บ้านบากันเคย
เลี้ยงปลากะพง ลงย่ำกั้ง ชมรมนกขาว เกาะมดแดง ลงทะเลแหวกเกล็ดมังกร ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง
บ้านบากันใหญ่
นั่งสามล้อชมพื้นถิ่น ตกปลากิน นอนตามเกาะ ดูปะการังยลน้ำเซาะ นกทะเลบินเปราะชมวิถีพะยูน ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง
บ้านควนโพธิ์
อุทยานนกน้ำ ทำนาอินทรีย์ ผลิตแก๊ส ชีวภาพ ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง
Ban Kuanpho
Here you can visit Noknam Park Orgnic farming and you can  learn how to make the biologice gas. Kuanpho Subdistrict,MuangDistrict
คฤหาสน์กูเด็น
พิพิธภัณฑ์สถานบันแห่งชาติ คฤหาสน์กูเด็นให้ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมน่าชวนดู รวมกูรูประเพณีวิถีไทย
ตำบลพิมาน อำเภอเมือง
Kuden Mansion
Kuden mansion is a national museum that full of art work. The place itself shows thebeauty of Thai culture in many aspects. Phiman Subdistrict,Muang District
พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยว อบจ.สตูล
แหล่งรวบรวมภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวไว้มากที่สุด เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์นี้ เหมือนกับได้เที่ยวสตูลทั่วทั้งจังหวัด ตำบลพิมาน อำเภอเมือง
Satun Tourism Gallerg Musuem
The gallery has the most photos of Satun’s destinations. Seeing allthe pictures hereis like you have traeled around Satun. Phiman Subdistrict,MuangDistrict
ตลาดนัดชายแดนวังประจัน
เปิดประตูแห่งมิตรภาพ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ชายแดนไทยและมาเลเซีย สินค้ามากมายในราคาโดนใจ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน
Wangprachan Border Market 
This is the door of friendship between Thailand and Malaysia. Here you can buy so manygoods with reasonable price. Wangprachan Subdistrict,Khuandon Distrct
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
ภูมิปัญญาชาวบ้านละงู แหล่งความรู้โบราณวัตถุ จุดศูนย์กลาง เผยุแพร่ศิลปวัฒนธรรมตำบลำกแพง อำเภอละงู
La ngu Loal Museum
Here is the place of La ngu  folk wisdom that full of the collection of antipues items,and it is the center of La ngu’s cultural studies. Kampaeng Subdistrict La ngu District
พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า
พิพิธภัณฑ์รวบรวมซากดึกดำบรรพ์ ที่สำคัญมีการ ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญของช้างสเตโกดอน ที่สูญพันธุ์ไปแล้วหลายพันล้านปี ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า
Thungwa Ancient Elephant Museum
Here is a prehistory museum where the fossil of Stegodon elephant that became extinct for over billion years was found. Thungwa Subdistrice,Thungwa District
หาดสันหลังมังกร
สันหาดทรายกลางทะเลแหวก เห็นแล้วแปลกไร้ดินทรายมีแต่หอย เปล่งปลั่งดั่งสีทองงามหยดย้อย คล้ายมังกรลอยฟ้าถลางลงทะเล ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง
Dragon Beach
The beach located between the separate seas which look like the back of a dragon.
The beach isfull of different kinds of  beautiful shells. Tanyonpo Subdistrict,Muang District
ตันหยงโป้และหาดทรายยาว
หาดยาวขาวเม็ดทรายสวยเต็มด้วยมะพร้าว มีเรื่องราววิถีชุมชนหลงใหล แหลมยื่นล้ำอันดามันงามวิไล
ทะเลใสอาหารสดรสชาติไทย…….สไตล์ สตูล ตำบลตันหยงโปง อำเภอเมือง
Tangongpo  and Saigao Beach
Tanyongpo has a beautiful white sand beach. You will fall in love with the way of life of the people and the tasty food with satun  style Tanyonpo Subdistrict,Muang District
สะพานข้ามกาลเวลา
มหัศจรรย์ที่เขาโต๊ะหงาย หนึ่งก่วกลายข้ามผ่านกาลเวลาสองยุค หินทรายแดงยุคแคมเบรียนสวยสะดุด อีกหนึ่ง จุดหินยุคออร์โดวิเชียน ตำบล ปากน้ำ อำเภอสตูล
Turn Back Time Bridge
All along the beridge you will witness a wonderful phenomenon at Toh-ngay Mountain where you can see Laterite stone from The Cambrian period  and The Ordovician period. Paknam Subdistrict,
La-ngu District
น้ำตกวังสายทอง
สามารถไปได้2เส้นทาง คือ ทางอำเภอละงู ตรงทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู  ที่สามแยกบ้านโกตา ตำบลกำแพง ระยะทาง 26 กิโลเมตร และอีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางอำเภอทุ่งหว้าตรงสามแยกสะพานวา ตำบลป่าแกบ่อหิน ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร ความงามของน้ำตกคือ สายน้ำที่ไหลลงมาตามชั้นของน้ำตก ลักษณะคล้ายดอกบัวบานลดหลั่นลงมาในแอ่งสวยงาม บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน
ที่ตั้ง 10 บ้านวังนาใน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู
อุทยานธรณี ถ้ำเลสเตโกดอน และพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ่งหว้า
อุทยานธรณี หรือ Geopark คือ พื้นที่ซึ่งมีความสำคัญด้านธรณีวิทยา มีคุณค่าทางโบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีความเป็นชาติพันธุ์ ความดั้งเดิม ซึ่งอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัด (Provincial Geopark)แห่งแรกของไทย อยู่ในพื้นที่บางแห่งของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา พื้นที่ในอำเภอละงู อำเภอมะนัง อำเภอทุ่งหว้า มีการขุดพบชิ้นส่วนฟอสซิลมากมาย อาทิ ขากรรไกร และฟันกรามล่างของช้างดึกดำบรรพ์ในถ้ำวังกล้วย ฟอสซิลสิ่งมีชีวิตในมหายุคพาลีโอโซอิก(Paleozoic Era)รวมถึงค้นพบซากดึกดำบรรพ์ชองแมงดาทะเล และหอยโบราณ หินสาหร่ายทะเลสีแดง(Stromatolite) ปลาหมึกทะเลโบราณ ซากแหรปโตไลต์ ซากเทนคาคิวไลนต์ ซากไครนอยด์ หรือพลับพลึงทะเล เป้นต้น และได้ทีการจัดแสดงให้ความรุ้เกี่ยวกับฟอสซิล พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ้งหว้า และสามารถใช้บริการเรือคายัคท่องเที่ยวภายในถ้ำเล สเตโกดอน ที่มีระยะทางประมาณ 4 กม.พร้อมมีบริการที่พักโฮมสเตย์
ที่ตั้ง อบต.ทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีเนื้อที่122500ไร่ เกิดจากการยุบตัวของพื้นที่ระหว่างเขาจีน
และเขามดแดง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่
มีเนื้อที่ประมาณ 63350 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอุดม
ไปด้วยพืชพรรณป่าไม้ที่ขึ้นอย่างหนาแน่น
และยังมีสัตว์ต่างๆเช่น เลียงผา ช้าง หมูป่า ลิง ชะนี
และ “เขียดว๊าก”(หมาน้ำ)ซึ่งเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์แห่งบึงทะเลบัน ลักษณะคล้ายกบ
และคางคก แต่มีหาง เสียงร้องคล้ายลูกสุนัข จะมีชุกชุมตามริมบึงโดยเฉพาะในฤดูฝน
ส่วนผู้ที่ชื่นชมการดูนกก็ไม่ควรพลาด
เพราะมีนกหลายชนิดให้ชม อาทิ
นกแอ่นฟ้าเคราขาว นกปรอดคอลาย
นกกางเขนน้ำหลังแดง นกหัวขวาน เป็นต้น
ที่ตั้ง หมู่ที่4 บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน
ถ้ำเจ็ดคต
เป็นถ้ำแห่งการผจญภัย ภายในมีน้ำ
ไหลลอดคดโค้งกล่าวกันว่ามีความ
โค้งถึงเจ็ดโค้ง เจ็ดคต  และสวยงาม
ด้วยหินงอกหินย้อยภายในถ้ำม
ีกระแสลมพัดเบาๆและอากาศเย็นสบาย
ไม่อับชื้น นักท่องเที่ยวจะเริ่มกิจกรรม
การพายเรือบริเวณปากถ้ำซึ่งตั้ง
อยู่ที่อำเภอมะนัง จนไปถึงตำแหน่ง
สุดท้ายของถ้ำซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอละง
ูฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดสตูลจะเริ่มขึ้น
ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคมของทุกปี
ที่ตั้ง หมู่ที่6 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
ถ้ำภูผาเพชร
เป็นถ้ำที่มีความสวยงามขนาดใหญ่
ติดอันดับ4ของโลกเพดานถ้ำสูงโปร่ง
ภายในถ้ำมีลักษณะแปลกตา เต็มไป
ด้วยหินงอก หินย้อย ระยิบระยับคล้าย
เกล็ดเพชร ภายในถ้ำมีไม่ต่ำกว่า20ห้อง
ตั้งชื่อตามลักษณะที่ปรากฏ เช่น
ห้องผ้าม่าน ห้องปะการัง ห้องเห็ด
ห้องเจดีย์ ห้องโดม-ศิลาเพชร
นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ อาทิ กระดูกมนุษย ์ส่วน
กระโหลกศรีษะ  เศษภาชนะดินเผา
เคลือบลายเชือกทาบ และกระดูกสัตว์
เปลือกหอยบรรจุในภาชนะดินเผา
สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ท
ี่มนุษย์สมัยก่อนใช้ประกอบพิธีทาง
ศาสนาเมื่อประมาณ 3000 ปี
ที่ตั้ง หมู่ที่9 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์ และความงาม
ของธรรมชาติทิศ
เหนือจดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
ทิศใต้จดทะเล เป็นแนวพรมแดน
ระหว่างไทย และมาเลเซีย มีพื้นที่ทั้งเกาะ
และทะเลรวมกันประมาณ 1490 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่เกาะ
ใหญ่น้อย 51 เกาะ มีขนาดใหญ่ 7 เกาะ
คือเกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี
เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง
และเกาะบิสสี มี 2 หมู่เกาะใหญ่
คือหมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง-ราวี ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2517 ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก
ในปี พ.ศ.2525 ให้เป็นอุทยานมรดก
แห่งอาเซียน(ASEAN Heritage Parks
and Reserves) ช่วงเวลาท่องเที่ยว คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจาก
ตัวเมืองสตูล 40 กม.
สะพานข้ามกาลเวลา
มหัศจรรย์ที่เขาโต๊ะหงาย หนึ่งก้าวกลายข้ามผ่านกาลสองยุค หินทรายแดงยุคแคมเบรียน สวยสะดุด อีกหนึ่งจุดหินยุคออร์โดวิเชียน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
ตันหยงโปและหาดทรายยาว
หาดยาวขาวเม็ดทรายสวยเต็มด้วยมะพร้าว มีเรื่องราววิถีชุมชนชวนหลงใหล แหลมยื่นล้ำอันดามันงามวิไล ทะเลใสอาหารสดรสชาติไทย สไตล์ สตูล ตำหยงโป อำเภอเมือง
บ้านเกตรี
เที่ยวเชิงนิเวศน์เกษร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สินค้า OTOP คุณภาพดี มีโฮมสเตย์ชุมชน ตำบลเกตรี อำเภอเมือง
อ่าวพันเตมะละกา
เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ  และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว มีการจัดนิทรรศการเกี่ยว
กับธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ของเกาะ จากอ่าวนี้เป็นจุดชมวิวผาโต๊ะบูสามารถ
มองเห็นเกาะในทะเลอันดามัน และยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม
อ่าวจาก
อ่าวขนาดเล็กเงียบสงบเหมาะสำหรับการ
พักผ่อนมีพื้นที่ใกล้กับอ่าวพันเตมะละกา
อ่าวสน
อ่าวรูปโค้งมีหาดทรายสลับกับหาดหินเป็นที่
วางไข่ของเต่าทะเล มีจุดกางเต็นท์ มีน้ำตกขนาดเล็ก คือน้ำตกโละโป๊ะ เหมาะสำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
อ่าวเมาะเละ
มีหาดทรายขาว และดงมะพร้าวเป็นทิวสวยงามเงียบสงบ มีบังกะโลเหมาะสำหรับพักผ่อน เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว
อ่าวตะโละวาว
อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ เป็นจุดชมพระอาทิศขึ้นที่สวยงาม เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  ที่ต.ต.1(ตะโละวาว) เดิมเป็นที่นิคมฝึกอาชีพสำหรับนักโทษกักกัน นักทาอุกฉกรรจ์ มีการจำลองอาคารสถานที่ที่เคยมีอยู่ในนิคมฝึกอาชีพ อาทิบ้านพักผู้คุม เรือนนอนนักโทษ โรงฝึกอาชีพ และหลุมศพ 700 ศพ
ถ้ำจระเข้
มีความลึก 300 เมตร มีหินงอกหิน
ย้อยสวยงาม ผ้าเยือนต้องนั่งเรือหางยาว
ไปตามคลองพันเตมะละกาที่อุดมไปด้วย
ป่าชายเลนใช้เวลาล่องเรือ 20 นาที ใช้เวลา
ชมถ้ำประมาณหนึ่งชั่วโมงติดต่อ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานฯ
จุดชมวิว “ผาโต๊ะบู”
เป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 60 เมตร เส้นทางเดินขึ้นไปตามแนวป่าดิบแล้ง ใช้เวลาเดินประมาณ 20 นาที อยู่ด้านหลังที่ทำกานอุทยานฯเป็นจุดชมทิวทัศน์ของเกาะ
เกาะไข่
เกาะขนาดเล็กมีหาดทรายขาวละเอียด สิ่งที่มีชื่อเสียง คือ ซุ้มประตูหินธรรมชาติ เป็ฌนสัญลักษณ์ของอุทยาน25.แห่งชาติตะรุเตา อีกทั้งทะเลรอบเกาะไข่ยังมีแนวปะการังอยู่โดยทั่วไป
ที่ตั้ง ระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะอาดัง
เกาะหินงาม
ชายหาดมีก้อนหินสีดำกลมเกลี้ยง
สวยงาม เมื่อโดนน้ำจะเป็นมันแวววาว
บนเกาะมีป้ายเตือนเกี่ยวกับคำสาปเจ้าพ่อ
ตะรุเตาว่า”ผู้ใดบังอาจเก็บหินงามจากเกาะนี้ไป ผู้นั้นจะถึงซึ่งความหายนะนานานับประการ”
ที่ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอาดัง
หมู่เกาะอาดัง-ราวี
เกาะอาดัง คำว่า “อาดัง”มาจากคำเดิม
ในภาษามลายูว่า”อุดัง”มีความหมายว่า
“กุ้ง”เพราะบริเวณนี้เคยอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยกุ้งทะเล เกาะนี้เป็นที่ตั้งของ
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตาที่
ต.ต.5(แหลมสน-เกาะอาดัง) เกาะอาดัง
มีเนื้อที่เกาะประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร
เป็นเกาะที่มีหาดทรายละเอียดสวยงาม
รอบเกาะมีเกาะขนาดเล็ก อาทิ เกาะหลีเป๊ะ
เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยางเป็นเกาะ
ที่เหมาะสำหรับดำน้ำตื้น ภูมิประเทศทั่ว
ไปเป็นภูเขาสูง มีผืนป่าปกคลุมเขียวครึ้ม
มีน้ำตกสำคัญ คือน้ำตกโจรสลัด มีจุดชมวิว
”ผาชะโด”ที่ในอดีตเคยเป็น
จุดสังเกตุการณืของโจรสลัดเพื่อเข้าปล้นเรือสินค้า ปัจจุบันเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์สวยงาม
ที่ใช้เวลาเดินขึ้นไป 40 นาที บนผาชะโดเป็นลานโล่งมองลงไปเห็นทิวสน แหลมทรายสีขาว รวมถึงเกาะหลีเป๊ะ ทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม
ที่ตั้ง ห่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 40 กม.เฉียงใต้ของเกาะอาดัง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาเภตรา
ครอบคลุมชายหาดแนวฝั่งทะเล
ของท้องที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงู
ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า
จังหวัดสตูล และตำบลสุกร
อำเภอประเหลียน จังหวัดตรัง
มีเกาะที่สำคัญ คือ เกาะเภตรา 
เกาะเขาใหญ่ เกาะละโละแบนแต
เกาะลิดี เกาะบูโลน เกาะเหลาเหลียง
และเกาะเปรามะ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาลาดชันสูง
มีพื้นที่ราบบริเวณหุบเขา และชายหาด
มีพื้นที่ทั้งบนบกและทะเล 494.38 ตร.กม.
หรือ308987 ไร่ ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ
เมื่อปี พ.ศ.2527กล่าวได้ว่าที่นี่เป็นศูนย์รวม
ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ มีทั้งป่าไม้
ภูเขา สัตว์ป่า และปะการังหลากสีที่สวยงาม
ที่ตั้ง ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา
ทะเลอันดามัน ในคาบมหาสมุทรอินเดีย
ทางฝั่งตะวันตกของไทย
เกาะหลีเป๊ะ
เกาะสิเป๊ะ หรือเกาะหลีเป๊ะ  อยู่ทางทิศใต้
ของเกาะอาดังประมาณ  2 กิโลเมตร
มีชุมชนชาวเลอาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวประมง
ในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 6 และเดือน 12
ตลอด 3 วัน 3 คืน ชาวเลจะร่วมกันจัดงานรื่นเริง
และช่วยกันต่อเรือด้วยไม้ระกำเพื่อประกอบพิธีลอย
เรือด้วยความเชื่อว่าเป็นการเสี่ยงทายโชคชะตา
ในการทำประมง
จุดเด่นของที่นี่ คือ ความสวยงามของปะการังรอบเกาะ
และทรายละเอียดนิ่มเหมือนแป้ง มีอ่าวสวยงามชื่อ
“อ่าวพัทยา”และ’’หาดชาวเล”ซึ่งมีลักษณะโค้งเว้า
โดยทั้งสองหาดสามรถเดินถึงกันได้
ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ทั่งเกาะมีที่พัก
และโรงแรม ขึ้นชื่อมากมายนักท่องเที่ยวสามรถ
ใช้บริการเช่าเรือไปเที่ยวชมเกาะต่างๆได้
ที่ตั้ง เกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
รายการนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี แนะนำอื่นๆ
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 4 วัน 3 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 3 วัน 2 คืน  |  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ลังกาวี 5 วัน 4 คืน 
เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 41-00335 (สามารถนำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศได้ครับ)
โทร. 085 384 0228 // 081 415 5955 // 075 502 938
ที่ตั้ง : 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
ทัวร์หลีเป๊ะ+เกาะลังกาวี